22 sept. 2011

Practica de vară și întocmirea unui caiet de practică

Ca parte a formării fiecărui student medicinist, practica de vară este esențială în primul rând cu familiarizarea muncii acestuia cu aparatura, tehnica și cel mai important bolnavul într-un cadru organizat și de preferință instituționalizat. Practica de vară se poate face în teorie în orice spital, clinică, cabinet pentru practica medicală ori farmacie pentru practica farmaceutică a studenților farmaciști.

În funcție de cerințele specifice a fiecărei universități ori facultăți, studenți își pot desfășura practica doar în clinicile universitare care depind în totalitate de de acestea. De ex. la Cluj, Târgu Mureș studenții se programează de către facultate la clinicile universitare pentru efectuarea practicii în funcție de an și de obicei specializare.
O cerință necesară a fiecărui stagiu de practică este întocmirea unui caiet de practică; caiet care trebuie completat cu informația "predată" studentului de către medicul/medicii îndrumători ori farmacistul/farmaciștii după caz, conform specializării. Caietul de practică medicală nu există de obicei sub formă prestabilită, dar ar fi de încurajat stabilirea unui standard exact pentru desfășurarea procesului de învățare practică conform și mai ales uniform pentru toși studenții aflați în practică.

Studenții nu trebui e să devină alarmați, deoarece întocmirea unui asemenea caiet poate fi o muncă ușoară și de cele mai multe ori benefică pentru rememorarea informațiilor și însușirea corectă a tehnicilor și deprinderilor învățate. De regulă, un caiet simplu cu număr de maxim 30 de pagini e suficient. Nu trebuie să ne gândim că acesta e lipsit de importanță ori e doar un mijloc de verificare efectivă a activității noastre ca studenți de către decanii noștri de an ori secretariat/profesori, ci ca un suport de condensare a informației care ne-a fost împărtășită și o metodă facilă, pe înțelesul nostru de înțelegere a acestora.

Practica de vară se desfășoară întotdeauna urmărind o tematică specifică, adaptată conform pregătirii necesare fiecărui an și specializări. În anii pre-clinici informația de urmărit sub aspect teoretic, dar privită sub aspect clinic este de ordin general, care privește ansamblul măsurilor luate pentru asigurarea, prelucrarea unui mediu optim bolnavului în momentul prezentării acestuia la medic (măsuri igienico-sanitare, asepsie - antisepsie, mobilizarea bolnavului, îngrijirile bolnavului conform nevoilor elementare, ș.a.m.d), protocoalele specifice de internare, tipurile de evidență a bolnavilor, noțiuni de bază de epidemiologie, legislație medicală, etică și deontologie profesională, semiologie, monitorizarea și elementele fizio-patologice de urmărit ale bolnavului, etc.) cât și a elementelor practice generale de mică chirurgie și investigații paraclinice.

Astfel, în întocmirea caietului de practică se urmărește consemnarea acestor informații succint, păstrând esența și elementele cruciale ale acestora, detaliile importante. Cantitativ, informația zilnică recepționată de către student va fi mult mai mare decât materia predată în timpul unui curs, dar aceasta înglobează pe lângă aspectele esențiale de menționat și istoricul pacienților, detalii legate de vârstă, sex, apartenență, mediul de proveniență, educație, comportament, atitudine, personalitate, ș.a. Din acestea, stă în puterea studentului de a sintetiza această informație corect și coerent, sub îndrumarea medicului/farmacistului și de a o transpune în caietul său de practică.
Conform tematicii fiecărui an se urmăresc anumite aspecte, care se urmăresc și deprind, consemnate fiind în același timp de către îndrumător. De dorit din partea fiecărui student este un caiet care să fie lizibil, ordonat și structurat de preferință pe baza tematicii. Un model de caiet poate consta în pagina de titlu unde se dorește consemnarea:
* numelui studentului
* anului, seriei, grupei și a specializării
* anului universitar de desfășurare a practicii
* denumirii instituției și elementelor de identificare (adresa, telefon, fax, email, site web)
* numele/numelor medicului/medicilor (farmacistului/farmaciștilor îndrumători)
* perioadei de desfășurare a practicii de vară
* ștampila instituției medicale de desfășurare a practicii.

Elementele de control ajută atât facultatea în urmărirea efectuării practicii cât și studentul în recunoașterea și validarea acesteia. De regulă caietul este însoțit de o caracterizare din partea medicului îndrumător unde se notează și performanța studentului împreună cu prezența acestuia zilnică pe întreaga durată a practicii.

Conținutul caietului se completează zilnic de către student pe baza informațiilor dobândite de la medicul îndrumător conform tematicii de practică, medic care verifică, semnează și parafează fiecare pagină a caietului de practică corespunzătoare fiecărei zile.  De obicei studenții care participă la practică pe lângă urmărirea tematicii date, vor fi implicați și în anumite intervenții ori proceduri care le suplimentează pregătirea acestora, adăugând valoare practicii. Aceste aspecte și intervenții se dorește consemnarea acestora succint și a elementelor de valoare care aduc un plus pregătirii acestora (asistarea medicului la consult, asistarea medicului de spital în efectuarea vizitelor pe secție, participarea la intervenții chirurgicale minore, deprinderea unor tehnici de observație și control a stării bolnavilor, inițierea în interpretarea de radiografii și ECG, EEG, ș.a.m.d)

După încheierea completării caietului, evaluarea practicii se face de regulă sub forma unui examen scris/oral ori colocviu din tematica predată. Nota pentru practică de vară este întotdeauna media calificativului primit de către student de la medicul îndrumător și a notei de la examenul susținut.